Arbete hemifrån och social isolering – ökad risk för alkoholrelaterad ohälsa och återfall

Arbete hemifrån och social isolering – ökad risk för alkoholrelaterad ohälsa och återfall

Den rådande situationen i samhället med Covid-19 medför en psykologisk påfrestning för de flesta av oss. Oro för smitta, osäkerhet kring framtida arbetssituation, påverkan på privatekonomin och den frustration som social avgränsning kan medföra. Oron, känslan av kontrollförlust, avsaknad av normala vardagsrutiner osv kan bidra till känslor av stress, ångest och uppgivenhet.

Den psykologiska påfrestningen leder till en ökad risk i samhället för ”självmedicinering” med alkohol och att man finner anledning till ”ett par glas vin” vid fler tillfällen än vanligt. Som vi vet kan alkohol döva obehagliga känslor som stress och oro, eller vara attraktiv som en verklighetsflykt från en allmänt påfrestande vardag.

Alkoholförsäljningen i Sverige har under de senaste veckorna ökat markant, vilket är en tydlig indikation på att konsumtionen ökar i denna onormala situation. Vi kommer en dag att ta oss ur denna kris, men risken är stor att den psykologiska påfrestning som många nu upplever kan bidra till att vi på andra sidan Covid-19 får en ökad alkoholrelaterad ohälsa i samhället.

Det vi som arbetar inom beroendeområdet baserar detta antagande på är de samband som forskningen visar, och vad som återkommande bekräftas av våra klienter:

Finns sedan tidigare en aktuell riskkonsumtion av alkohol kan en ökad konsumtion för att medicinera sitt psykiska mående, i kombination med att fler tillfällen skapas, leda till ett dryckesmönster som kan bli svårt att bryta när vardagsrutiner ska återgå till det normala. Medicinering med alkohol är en vanlig väg in i ett beroende om det inte i tid ersätts med andra mer långsiktigt hållbara strategier.

För de som redan utvecklat ett beroende kan en längre period av hemmasittande vara förödande och leda till att redan allvarliga problem, som kanske fram tills nu varit osynliga för arbetsgivaren, förvärras och medföra stora problem när det är dags för återgång till arbetet. Ju längre ett alkoholberoende fortgår, desto mer döljs även konsumtionen för omgivningen. Incidenter kan bortförklaras som ”enstaka misstag” vilket bidrar till att sjukdomen fortsätter försvåras utom arbetsgivarens insyn.

Forskning visar att stress hos personer med beroendesjukdom skapar alkoholsug. Och stressfaktorer finns det gott om just nu. Detta innebär att återfallsrisken för de som sedan tidigare valt bort alkoholen pga alkoholberoende är extra hög just nu.

Är du arbetsgivare kan det vara av stort värde att ha allt detta i beaktande just nu, i arbetet med att behålla en välmående och välfungerande personalgrupp även efter en längre period av hemarbete, korttidspermittering eller frånvaro från arbetsplatsen av andra anledningar.

 

Konkreta tips till personalansvariga:

  • Arbetsgivarens alkoholpolicy gäller oavsett vart arbete utförs. Den informationen kan vara värdefull att förmedla till alla medarbetare. Som personalansvarig är det även något du bör känna dig trygg i om det uppstår en anledning till samtal med en medarbetare utifrån en oro eller avvikande beteenden.
  • I de fall det finns tecken på riskkonsumtion eller psykisk ohälsa, håll tät kontakt, var uppmärksam på avvikelser som missade (video-)möten, nedsatt prestationsnivå, humörsvängningar eller andra beteendeförändringar.
  • Våga lyfta frågan om alkoholvanor. Neutralt formulerade screeningfrågor kan med fördel användas vid tecken på stress, oro och nedstämdhet. Det kan bidra till tidig upptäckt och förutsättningar att erbjuda relevanta stödjande åtgärder.
  • Informera alla medarbetare om arbetsgivarens alkohol-och drogförebyggande arbete och vilket stöd som erbjuds vid alkoholrelaterad ohälsa. Vid alkoholproblem är det än idag vanligt att medarbetaren tror att man förlorar arbetet om man berättar för sin arbetsgivare. Bidra till att avdramatisera denna ohälsa så fler personer vågar vara uppriktiga, be om hjälp i tid och kan slippa utveckla beroendesjukdom och nedsatt funktionsnivå.
  • Att som arbetsgivare använda alkohol som ett sätt att belöna, uppmuntra och bekräfta medarbetare är något man även i tider utan Corona bör ta sig en funderare kring. I det läge vi befinner oss i nu, med en ökad psykologisk påfrestning för många människor, är det extra olyckligt att som arbetsgivare uppmuntra till fler dryckestillfällen.
  • Var medveten om att en stor del av era medarbetare lever nära någon med alkoholproblem. Det kan medföra en mycket påfrestande privat situation, inte minst i dessa tider. Var lyhörd för signaler på detta och medveten om att det även här kan behövas stödinsatser för att minska risken för stressrelaterad problematik.

Genom ett aktivt alkoholförebyggande arbete i arbetslivet även i Corona-tider minskar ni risken för långtgående negativa effekter för både individ och verksamhet, som riskerar kvarstå långt efter att pandemin dragit förbi.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Helena Lindgren
VD, FBE Konsult

 

Debattartikel publicerad i Västerbottens-Kuriren 2019-04-09