Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

I våra samtal med chefer och HR- avdelningar återkommer dessa ofta till att narkotikarelaterade personalärenden upplevs särskilt svåra att hantera. Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?  Föreligger det samma rehabiliteringsskyldighet oavsett drog? Användning av narkotika är ju illegalt!

Som en kär vän och mentor alltid upprepade när vi diskuterade arbetsrättsliga frågeställningar som vid första anblick tycktes glasklara; ”det är aldrig så enkelt som man kan tro” eller ” förhandling är förhandling”. Konstateras kan i alla fall att beroende av både alkohol och narkotika (och numera även spel om pengar) är ett sjukdomstillstånd, och liksom vid andra sjukdomstillstånd har arbetsgivaren då ett rehabiliteringsansvar. Dock ska poängteras att ett positivt drogtest på arbetsplatsen inte är detsamma som ett sjukdomstillstånd. För att konstatera att ett sjukdomstillstånd föreligger ska ett antal diagnoskriterier vara uppfyllda, vilket bedöms av specialistkompetens.

Frågan återstår dock om hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig när narkotikaanvändning uppmärksammas hos en medarbetare?

Alkohol och narkotika skiljer sig tydligt åt på en mycket viktig punkt, den ena drogen är laglig och den andra inte. I de AD-domar som behandlar saklig grund för uppsägning eller avsked i förhållande till narkotikaanvändande, både på eller utanför arbetsplatsen, är den avgörande punkten ofta starkt kopplad till säkerhetsaspekten.  Detta trots att lagen om anställningsskydd hänvisar till att om sjukdom föreligger finns i regel inte saklig grund för att avsluta en anställning. Säkerhetsfrågan går med andra ord före, i de fall medarbetaren i sin yrkesroll till exempel befinner sig i en högriskmiljö där allvarliga olyckor kan inträffa. Om det på samma arbetsplats finns medarbetare som utför administrativt arbete, där risken för konsekvenser blir en helt annan, kan det således behöva göras en annan bedömning kring hantering av situationen. Och arbetsgivaren behöver ta ställning till hur långt de är beredda att gå avseende rehabiliterande insatser.

Ett mantra som vi på FBE ofta återkommer till är värdet av kunskap, mod och tydliga riktlinjer på arbetsplatsen. Det är där nyckeln finns till att underlätta hanteringen av dessa frågor. Att hålla sig uppdaterad avseende kunskapsläget kring beroendefrågor och våga ta tidiga och ibland utmanande samtal för att minska konsekvenser för både individ och organisation.  Samt inte minst, se till att ni arbetat fram en genomtänkt policy och handlingsplan som är väl kommunicerad internt. Där det är tydligt och klart framgår vilken ståndpunkt arbetsgivaren har i dessa frågor, och där chef och HR finner vägledning i hantering av individärenden.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att frågan kring narkotika på arbetsplatsen inte är en helt enkel fråga att hantera. Det finns inget svart-vitt svar som gäller i alla lägen. Den enda vägledning som de ännu fåtaliga AD-domar ger oss är just att rehabiliteringsansvaret inte sträcker sig lika långt vid narkotikaberoende som vid alkoholberoende med anledning av att bruket är illegalt och att stor vikt bör läggas vid att syna riskfaktorer utifrån arbetets art vid bedömning om saklig grund för uppsägning föreligger.

Det blir således av stor betydelse att arbetsgivaren har tydligt genomtänkta rutiner utifrån den verksamhet man bedriver, och inte minst avsätter resurser på ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Min mentors sensmoral var alltså att vi alltid behöver göra en individuell bedömning innan vi går till beslut om disciplinära åtgärder och/eller rehabiliterande insatser. Känner ni er trygga i er värdegrund och era egna styrdokument och regelbundet uppdaterar er kompetens kommer de svåra samtalen och situationerna bli mycket lättare att hantera.

Vi på FBE finns tillhanda med vår specialistkompetens både vad gäller förebyggande insatser såsom styrdokument, slumptester och utbildning samt bedömningar kring individärenden. Är detta ett område du har frågor kring, tveka inte att kontakta oss.

Kom ihåg, det är aldrig så enkelt som man kan tro. Det blir dock lättare om ni är förberedda.

/Jörgen Andersson, organisationskonsult

 

Mejl: jorgen@fbekonsult.se
Tel: 090- 71 01 09