Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

    Är du vår nya kollega som i ett framgångsrikt team vill vara med och göra skillnad?   Alkohol- och drogterapeut med KBT-inriktning   Om företaget FBE Konsult är ett kunskapsföretag inom alkohol- drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet. Genom våra tjänster stöttar vi arbetsgivare med att förebygga, hantera och behandla skadligt bruk och beroende.   Med 25 års erfarenhet inom området har vi en bred kompetens- och erfarenhetsbas och vår vision är att vara det självklara valet för arbetsgivaren.  Våra kunder är stora och små, privata och offentliga arbetsgivare i framförallt Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå.   Verksamheten är uppdelad i tre områden; Förebygga: Drogtester, konsultation och utbildning Hantera: Chefstöd och arbetsrättslig rådgivning Behandla: Utredning, behandling och anhörigstöd   Vår värdegrund kan sammanfattas i tre värdeord; Förtroende, Bemötande och Engagemang där innebörden i dessa ord är en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med att hålla oss uppdaterade kring ny forskning inom beroende och behandlingsarbete för att alltid kunna erbjuda tjänster utifrån vetenskapligt belagd kunskap. Vi ser det som en viktig uppgift att öka kunskapsnivån kring beroendesjukdomen till individ och organisation i syfte att minska stigman och schablonbilder.   I denna tjänst ges du möjlighet till ett stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling i ett litet företag med stora ambitioner, där korta beslutsvägar och en kreativ och tillåtande arbetsmiljö råder.   Vem är du? Du har flerårig erfarenhet av terapeutiskt behandlingsarbete inom området alkohol, droger och spel, både enskilt och i grupp. Du har en KBT-inriktad utbildning och är öppen för fortsatt kompetensutveckling inom behandlingsområdet. Intresse kan även finnas hos dig att ta ett övergripande ansvar...
Att förhindra och hantera återfall

Att förhindra och hantera återfall

Återfall är vanligt förekommande vid beroendetillstånd. Det är därför viktigt att omgivningen och närstående har förståelse för att det inte bara handlar om att ”skärpa till sig”. Återfall kan bidra till ökad insikt om sitt beroendetillstånd och sin sårbarhet och därmed öka motivationen till avhållsamhet. För den som tagit ett återfall kan det därför vara bra att så snabbt som möjligt få tillgång till återfallspreventivt samtalsstöd, enskilt eller i grupp, eftersom individen då kan vägledas i att dra nytta av den erfarenhet återfallet har gett. Individen får även stöd i att identifiera vilka yttre och inre faktorer som kan ha bidragit till återfallet och därmed utveckla strategier för att undvika att det upprepas. Återfall är en term som används när någon har återgått till sitt tidigare problembeteende som skapar lidanden för denne samt dess omgivning. Återfallsprevention syftar till att individen får lära sig färdigheter för att undvika att återfalla i sitt problembeteende. Återfallsprevention är en effektiv behandlingsmetod enligt den internationella behandlingsforskningen och den har sin tradition i kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen syftar till att lära deltagarna nya färdigheter och nya sätt att tänka för att kunna bryta ett problembeteende som leder till en fortsatt konsumtion av exempelvis alkohol. Öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall Bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet Bli bättre på att undvika eller hantera risksituationer för återfall Hitta alternativ till problembeteendet I mitten av februari startar vi på FBE Konsult upp en ny grupp för återfallsprevention. Gruppen är sluten vilket innebär att samma deltagare är med på samtliga träffar för att skapa en trygghet och en gemenskap. Vet du någon som...
Ledarutbildning, Umeå 11 april

Ledarutbildning, Umeå 11 april

Vilka tecken bör man uppmärksamma och hur genomför man det nödvändiga samtalet?  Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring ohälsosamma alkohol- eller spelvanor och bruk av illegala droger  områden du behöver kunna hantera.  Att uppmärksamma när bruket övergår till ett skadligt bruk, med konsekvenser för arbetsprestation och hälsa, att vara rustad för det nödvändiga samtalet och att vara trygg i vilka lagar och rutiner som gäller gör skillnad. Det kan vara avgörande både för individens möjlighet att få stöd och hjälp och för en säker och välfungerande arbetsplats.   Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad!    Innehåll:  Arbetsplatsen som arena för ett förebyggande arbete  När övergår bruket till ett skadligt bruk och beroende?  Tecken att uppmärksamma inom området alkohol, droger, spel  Arbetsgivarens ansvar och möjligheter att agera  Riktlinjer inför det nödvändiga samtalet  Att leva nära beroende – den dolda ohälsan   * Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, men platsen kan överlåtas....

Kundseminarium 18 jan

Hantering av spel och narkotika på arbetsplatsen NYTT DATUM! Pga sjukdom under december har årets kundseminarium flyttats fram. Välkommen till vårt årlig seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte inom området förebyggande insatser och rehabilitering vid beroendeproblematik. En förmiddag som syftar till att sprida goda exempel mellan arbetsplatser och skapa utrymme till diskussion kring utmaningar som kan uppstå utifrån ett arbetsgivarperspektiv.   Datum: 18 januari OBS! NYTT DATUM Tid: 9.00-13.00 (lunch ingår) Lokal: Umeå Folkets hus Pris: Kostnadsfritt för kunder med serviceavtal (2 platser/kund) Övriga: 950kr exkl. moms Anmälan: info@fbekonsult.se   Årets seminarium har följande fokusområden: Spelberoende (spel om pengar) är sedan 2013 klassat som sjukdom och är en problematik som kraftigt ökat i samhället. Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar bör av den anledningen en plan finnas för hur man förebygger och hanterar spelproblem. På vilken nivå ska man arbeta förebyggande? Hur uppmärksamma signaler och vilka stödinsatser finns? Vid bruk av narkotika hos medarbetare uppstår oftast en komplex situation för arbets- givaren. Det finns ett rehabiliteringsansvar samtidigt som bruk av narkotika är illegalt vilket kan leda till avslut av anställningen snabbare än vid alkoholproblem. Hur kan man i praktiken agera med trovärdighet i rehabiliteringsarbetet, där återfall kan förekomma, när det är en illegal handling? Hur ser man på riskfaktorer och arbetsanpassning vid narkotika till skillnad mot andra beroenden?   Välkommen till en förmiddag där vi tillsammans kan göra...