Välkommen till oss Elisabeth!

Välkommen till oss Elisabeth!

  Det blir en hel del nyheter hos oss på FBE i höst. Med anledning av en ökad efterfrågan av våra tjänster  anställer vi nu ett par nya medarbetare och omorganiserar. Fler detaljer kommer vi berätta om efter semestern. Det vi kan avslöja redan nu är att vi i augusti har glädjen att välkomna Elisabeth Wettainen till vårt team. Elisabeth kommer inneha rollen som organisationskonsult där hon bl.a. arbetar med rehabiliteringssamordning och ledarstöd i våra behandlingsuppdrag samt med arbetsplatsinriktade förebyggande tjänster. Elisabeth har en gedigen erfarenhet som personalkonsult inom Umeå kommun, där hon arbetat med rehabilitering, arbetsmiljö och ledarstöd. Elisabeth är väl bekant med FBE Konsult sedan tidigare,  då samarbete varit aktuell under många år när FBE anlitats av Umeå kommun för beroenderehabilitering. -Vi har haft ett mycket bra samarbete med Elisabet genom åren och det känns fantastiskt roligt att vi nu har förmånen att kunna anställa henne. Med hennes bredd och erfarenhet kommer hon vara en mycket värdefull resurs i arbetet med att bl.a. stötta ledare och organisation, säger Helena Lindgren, VD på FBE Konsult. -Tidiga insatser, i syfte att förebygga sjukskrivning och stora konsekvenser för individ och organisation, är något jag alltid brunnit för. Det känns det väldigt roligt att nu få möjlighet att arbeta inom en organisation som lägger så stor vikt vid just förebyggande och tidiga insatser, säger Elisabeth....
Umeå Energi väljer FBE Konsult

Umeå Energi väljer FBE Konsult

Under 2017 fick FBE uppdraget att utbilda all personal på Umeå Energi inom området alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet. Detta resulterade i att vi nu tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal där vi tillsammans med kund kommer fortsätta utveckla och kvalitetssäkra det drogförebyggande arbete man sedan tidigare inlett. Vi känner oss hedrade över förtroendet och här svarar Christian Skanderby, Umeå Energis HR-chef, på våra frågor kring samarbetet: Vad är era förhoppningar kring ert nya samarbete och serviceavtal med FBE konsult? Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller det förebyggande arbetet med riskhantering och tidiga insatser gällande alkohol och droger. Vårt mål är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats och då behövs kontinuerliga insatser i olika former som t.ex. utbildning, kommunikationsmaterial och policy m.m. Ni hade förra hösten utbildning med alla era chefer och medarbetare, vad upplever du att det har gett för resultat? Definitivt en större trygghet i att veta hur jag som chef kan agera. Byggde även på kunskap i vilka signaler som jag som chef bör agera på. Vad har ni mött för reaktioner i organisationen på att ni börjat jobba mer aktivt med dessa frågor? Flera medarbetare har fått ökad medvetenhet och förstår hur ens eget agerande kan påverka andra. Att vi har lyft ämnet på agendan bidrar även i vårt säkerhetsarbete och har även stärkt vår hantering av underentreprenörer.                    ...
Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

    Är du vår nya kollega som i ett framgångsrikt team vill vara med och göra skillnad?   Alkohol- och drogterapeut med KBT-inriktning   Om företaget FBE Konsult är ett kunskapsföretag inom alkohol- drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet. Genom våra tjänster stöttar vi arbetsgivare med att förebygga, hantera och behandla skadligt bruk och beroende.   Med 25 års erfarenhet inom området har vi en bred kompetens- och erfarenhetsbas och vår vision är att vara det självklara valet för arbetsgivaren.  Våra kunder är stora och små, privata och offentliga arbetsgivare i framförallt Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå.   Verksamheten är uppdelad i tre områden; Förebygga: Drogtester, konsultation och utbildning Hantera: Chefstöd och arbetsrättslig rådgivning Behandla: Utredning, behandling och anhörigstöd   Vår värdegrund kan sammanfattas i tre värdeord; Förtroende, Bemötande och Engagemang där innebörden i dessa ord är en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Vi arbetar aktivt med att hålla oss uppdaterade kring ny forskning inom beroende och behandlingsarbete för att alltid kunna erbjuda tjänster utifrån vetenskapligt belagd kunskap. Vi ser det som en viktig uppgift att öka kunskapsnivån kring beroendesjukdomen till individ och organisation i syfte att minska stigman och schablonbilder.   I denna tjänst ges du möjlighet till ett stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling i ett litet företag med stora ambitioner, där korta beslutsvägar och en kreativ och tillåtande arbetsmiljö råder.   Vem är du? Du har flerårig erfarenhet av terapeutiskt behandlingsarbete inom området alkohol, droger och spel, både enskilt och i grupp. Du har en KBT-inriktad utbildning och är öppen för fortsatt kompetensutveckling inom behandlingsområdet. Intresse kan även finnas hos dig att ta ett övergripande ansvar...
Att förhindra och hantera återfall

Att förhindra och hantera återfall

Återfall är vanligt förekommande vid beroendetillstånd. Det är därför viktigt att omgivningen och närstående har förståelse för att det inte bara handlar om att ”skärpa till sig”. Återfall kan bidra till ökad insikt om sitt beroendetillstånd och sin sårbarhet och därmed öka motivationen till avhållsamhet. För den som tagit ett återfall kan det därför vara bra att så snabbt som möjligt få tillgång till återfallspreventivt samtalsstöd, enskilt eller i grupp, eftersom individen då kan vägledas i att dra nytta av den erfarenhet återfallet har gett. Individen får även stöd i att identifiera vilka yttre och inre faktorer som kan ha bidragit till återfallet och därmed utveckla strategier för att undvika att det upprepas. Återfall är en term som används när någon har återgått till sitt tidigare problembeteende som skapar lidanden för denne samt dess omgivning. Återfallsprevention syftar till att individen får lära sig färdigheter för att undvika att återfalla i sitt problembeteende. Återfallsprevention är en effektiv behandlingsmetod enligt den internationella behandlingsforskningen och den har sin tradition i kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen syftar till att lära deltagarna nya färdigheter och nya sätt att tänka för att kunna bryta ett problembeteende som leder till en fortsatt konsumtion av exempelvis alkohol. Öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall Bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet Bli bättre på att undvika eller hantera risksituationer för återfall Hitta alternativ till problembeteendet I mitten av februari startar vi på FBE Konsult upp en ny grupp för återfallsprevention. Gruppen är sluten vilket innebär att samma deltagare är med på samtliga träffar för att skapa en trygghet och en gemenskap. Vet du någon som...