Finns det en riskfri konsumtion av alkohol?

Finns det en riskfri konsumtion av alkohol?

Ny faktasammanställning kring alkohol och hälsorisker

Att alkoholkonsumtion även i måttliga mängder kan leda till negativa effekter på hälsan är väl känt inom sjukvården. Frågan är hur mycket alkohol man kan dricka utan risk för skador, och vilka råd och riktlinjer som bör förmedlas ut till allmänheten.

Stockholms läns landsting (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin) har nu tagit fram en rapport (2018:1) som sammanfattar kunskapsläget angående alkohol och hälsorisker. En rapport som tydliggör värdet med att vara uppmärksam på konsumtionsvanor redan vid upplevd måttlig konsuntion.

Rapporten uppmärksammar även läsaren på det faktum att begreppet ”standardglas” som länge använts för att uppskatta mängden alkoholintag avser 4cl starksprit vilket med tanke på olika alkoholdryckers alkoholprocent motsvarar olika mängd dryck beroende på sort. Ett normalstort glas vin (13%) på 20cl motsvarar t.ex. 2 standardglas och 50cl starköl (5%) motsvarar 1,75 standardglas.

I rapporten finns en utförlig redogörelse kring kopplingen mellan alkoholmängd och samband med bl.a. sjukdomstillstånd och dödsfall. Förutom ökande risk med ökande medelkonsumtion av alkohol påtalar man i rapporten att det finns en särskild risk med intag av större mängder under ett dryckestillfälle. Vidare finns situationer där även låg alkoholkonsumtion innebär tydligt ökad risk samt situationer där alkohol bör undvikas helt.

Utifrån dessa principer för riskbedömning, och nuvarande kunskap om skadeeffekter, bör rekommendationer för lågriskkonsumtion enligt rapporten innehålla följande huvudpunkter:

1. Risken för skador av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion. Någon tydlig gräns under vilken alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte.

2. Risken för skador varierar mellan individer, över ålder och beroende på situation och dryckesmönster. Generella budskap om hur mycket alkohol en individ kan dricka med låg risk bör därför ges med försiktighet.

3. Även om den allmänna rekommendationen för att minska skador av alkohol är ”ju mindre ju bättre” så bedöms friska män och kvinnor generellt ha en låg risk för skador vid en konsumtion under tio standardglas alkohol i veckan.

4. Berusningsdrickande är alltid en risk och den allmänna rekommendationen är därför att dricka mindre än fyra standardglas under ett dryckestillfälle.

5. Daglig alkoholkonsumtion, även måttliga mängder, kan öka risken för beroendeutveckling

6. Vissa situationer i livet innebär ökad risk för skada, och alkoholkonsumtion bör då undvikas:
– Ungdomar under 20 års ålder då hjärna och kroppsliga funktioner är under utveckling.
– Graviditet, då risken för fosterskada ökar med ökande konsumtionsmängd, och någon säker nedre gräns inte finns
– Vid sjukdomar, som kan orsakas eller förvärras av alkohol. Gäller ett flertal kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd vilka kan orsakas, utlösas eller förvärras av alkohol och påverkan på medicinering. Viktigt att diskutera med läkare.
– I samband med vård av barn och andra personer.
– I trafik: Bil- och båtkörning, men även till exempel cykel eller andra fordon.
– I situationer som kräver särskild försiktighet eller uppmärksamhet, till exempel hantering av maskiner eller vapen.
– Inför operation och andra medicinska åtgärder.

Ta del av rapporten i sin helhet här.