Att förhindra och hantera återfall

Att förhindra och hantera återfall

Återfall är vanligt förekommande vid beroendetillstånd. Det är därför viktigt att omgivningen och närstående har förståelse för att det inte bara handlar om att ”skärpa till sig”. Återfall kan bidra till ökad insikt om sitt beroendetillstånd och sin sårbarhet och därmed öka motivationen till avhållsamhet. För den som tagit ett återfall kan det därför vara bra att så snabbt som möjligt få tillgång till återfallspreventivt samtalsstöd, enskilt eller i grupp, eftersom individen då kan vägledas i att dra nytta av den erfarenhet återfallet har gett. Individen får även stöd i att identifiera vilka yttre och inre faktorer som kan ha bidragit till återfallet och därmed utveckla strategier för att undvika att det upprepas.

Återfall är en term som används när någon har återgått till sitt tidigare problembeteende som skapar lidanden för denne samt dess omgivning. Återfallsprevention syftar till att individen får lära sig färdigheter för att undvika att återfalla i sitt problembeteende.

Återfallsprevention är en effektiv behandlingsmetod enligt den internationella behandlingsforskningen och den har sin tradition i kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen syftar till att lära deltagarna nya färdigheter och nya sätt att tänka för att kunna bryta ett problembeteende som leder till en fortsatt konsumtion av exempelvis alkohol.

  • Öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
  • Bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet
  • Bli bättre på att undvika eller hantera risksituationer för återfall
  • Hitta alternativ till problembeteendet

I mitten av februari startar vi på FBE Konsult upp en ny grupp för återfallsprevention. Gruppen är sluten vilket innebär att samma deltagare är med på samtliga träffar för att skapa en trygghet och en gemenskap.

Vet du någon som kan vara i behov av stöd i vår återfallsgrupp?

Här finns mer info.