Känner alla till er policy?

Endast 60% känner till att det finns en alkoholpolicy på arbetsplatsen enligt en undersökning av IQ. En känd och förankrad policy är en förutsättning för att framgångsrikt förebygga alkohol- och drogrelaterad problematik. Förebyggande insatser minskar risken för personligt lidande, skapar ett bättre arbetsklimat och en högre produktivitet. I denna artikel på Drugnews lyfts Skanska och Stockholm stad fram som exempel på arbetsgivare som prioriterar dessa frågor.
_______________________________________________________
När vi är ute på arbetsplatser och arbetar med policyfrågor ser vi ett stort värde i att man internt i organisationen reflekterar och funderar över hur man vill ha det på arbetsplatsen och vilka signaler man vill skicka. Det innebär att policyarbetet i sig är en viktig pusselbit i helheten för det förebyggande arbetet. Därför är det också viktigt att med några års mellanrum plocka fram policyn igen och diskutera innehållet. Har något förändrats sedan senast? Kan vi göra något ytterligare? Är policyn bra formulerad så att alla kan ta till sig de viktigaste budskapen? I grunden handlar det om intern kommunikation. Fungerar den och alla anställda vet vad som gäller på arbetsplatsen  kan det bidra till att färre utvecklar allvarliga problem vilket i förlängningen bidrar till förbättrad arbetsmiljö och högre produktivitet.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Britta Lindahl From, Organisationskonsult FBE Konsult