Olofsfors AB ser förändring hos cheferna

Våren 2015 inledde Olofsfors AB en satsning för att förebygga alkohol- och drogrelaterad problematik på arbetsplatsen och tecknade därmed serviceavtal med FBE Konsult. Nu idag, två år senare frågar vi Tomas Strömberg, produktionschef vid Olofsfors AB, hur han upplevt dessa två år som gått och hur de ser på det framtida förebyggande arbetet.

 

Ni har nu haft serviceavtal med FBE i två år, vilket mervärde ger det er?

FBE finns nära till hands och vi har fått väldigt bra och snabb hjälp i de individärenden som varit aktuella. Det är också bra att FBE håller regelbunden kontakt och påminner oss om att fortsätta jobba med frågorna så att vi får kontinuitet i det förebyggande arbetet. Det är så lätt att det försvinner bland allt annat som händer i verksamheten.
…..

Vad upplever ni som den största förändringen i er organisation sedan ni började jobba med FBE Konsult?

Det största förändringen ser vi i ledningsgruppen och bland våra chefer. Vi har fått en större insikt om att detta är viktiga frågor och att vårt fokus är att tidigt erbjuda stöd och hjälpa medarbetare med skadligt bruk/beroende. Alla chefer vet hur de ska agera och de rutinerna fungerar idag väldigt bra. När det gäller hela personalen tar det längre tid, där har vi inte nått fram riktigt än. Det är också något vi lärt oss under denna process att förändring tar tid och detta är frågor som vi behöver jobba med kontinuerligt och långsiktigt.
………

Vad har ni för planer framöver inom detta område?

Tomas Strömberg, Produktionschef

Under våren kommer FBE Konsult hålla seminarier med alla chefer och en medarbetarföreläsning om alkohol och hälsa för våra nyanställda som ej deltagit tidigare. Till hösten planeras en uppföljande enkät för att utvärderaresultat av våra satsningar och i samband med det kommer vi börja använda FBE Konsult som
leverantör för slumpvisa drogtester. Under nästa år funderar vi på att genomföra ännu en omgång med föreläsningar för alla medarbetare, då har det gått 3 år sedan förra gången. Vi ser att det är viktigt med repetition och att hålla frågorna
aktuella.