Behandling

Behandling

Beroende av alkohol, droger och spel om pengar klassas som sjukdomstillstånd, vilket innebär att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar. För bedömning av grad av problematik och lämplig behandlingsinsats är det, liksom vid annan ohälsa, att föredra att specialistkompetens involveras.

FBE Konsult erbjuder utredning, motivationsprogram, beroendebehandling och uppföljningar i nära samverkan med er som kund. Vi finns i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik.  Erfarna alkohol- och drogterapeuter genomför behandlingsupplägget tillsammans med individen  och arbetsgivaren är involverad under hela processen genom våra rehabsamordnare som ansvarar för samordning och ledarstöd.

Vi tar ett helhetsansvar för rehabiliteringen och samverkar med externa aktörer utifrån det individuella ärendets art.

FBE använder Previct

Previct är ett  tekniskt hjälpmedel vid beroendebehandling som vid behov kan ingå som komplement i vår öppenvårdsbehandling.

Läs mer

Utredning

När signaler finns på att ett skadligt bruk är aktuellt rekommenderar vi att man tidigt genomför en utredning. Arbetsgivaren bör inte ta på sig rollen att ställa diagnos utan fokusera på att uppmärksamma tecken/incidenter och utifrån sina rutiner motivera till att utredningen initieras hos en specialistresurs. Utredningen syftar till att ge individen och arbetsgivaren en bedömning av den aktuella problematiken (riskbruk/skadligt bruk/beroende) där svårighetsgrad, social situation, sidoproblematik och tidigare insatser utreds och ligger till grund för vår rekommendation av fortsatta stödinsatser när sådana är aktuella. Våra bedömningar bygger på de internationella diagnoskriterierna ICD-10. Utredningens resultat blir ett underlag för arbetsgivarens fortsatta hantering av ärendet men är även en motiverande process för individen. Utredningen inleds med en gemensam uppstartsträff tillsammans med rehabsamordnare på FBE Konsult, arbetsgivare och medarbetare. Därefter träffar medarbetaren en alkohol-/drogterapeut under ett antal tillfällen för att genomföra utredningssamtalen. När utredningen är klar sker en avslutande träff tillsammans med ansvarig terapeut, arbetsgivare och medarbetaren där vi går igenom utredningens resultat, förslag på eventuell rehabiliteringsinsats samt medarbetarens motivation till rehabilitering. Först därefter tas beslut om rehabilitering blir aktuell eller inte och kundansvarig har kontakt med arbetsgivaren för fortsatt planering. Utredningen består av följande delar:

  • Fördjupad intervju kring psykosocial livssituation
  • ADDIS-intervju (Alkohol Drog Diagnos InStrument)
  • GAMES-intervju (vid spelproblematik)
  • Dialog med närstående
  • Dialog med arbetsgivaren
  • Provtagning (drogtest, alkoholmarkör)
  • Motiverande samtal

Behandling

Våra behandlingsprogram baseras på forskningsbaserade metoder som Kognitiv beteendeterapi och Motiverande samtal, med inslag av AA:s 12-stegsprogram. Grunden i behandlingen är individuell samtalsterapi med målsättningar baserade på resultatet i utredningen. Vid ett konstaterat beroende är målsättningen alltid helnykterhet/drogfrihet medan en bedömning om ett skadligt bruk vanligtvis leder till en målsättning och riskfri alkoholkonsumtion. Den övergripande målsättningen är alltid en god livskvalité avseende fysisk/psykisk hälsa och en vidmakthållen arbetsförmåga. Behandlingen genomförs i öppenvårdsform vilket innebär att de flesta av våra klienter är kvar i arbete under programmet. Individuella bedömningar görs kring behov av arbetsanpassning alternativt deltidssjukskrivning. I de fall institutionsplacering kan vara nödvändigt erbjuder vi detta genom samarbetspartners.

 

Beroendeprogram

Vid ett konstaterat beroende föreligger ett kroniskt sjukdomstillstånd där målsättningen med behandlingen alltid är helnykterhet/drogfrihet. Förändringsprocessen för att uppnå en stabil nykterhet tar vanligtvis lång tid och behandlingstiden är 12-18 månader. Terapisessionerna är initialt fördelat 1-2ggr/v med fokus på att skapa insikt om sjukdomens konsekvenser, ta beslut om förändring samt befästa drogfrihet/nykterhet. Därefter glesas terapisessionerna vanligtvis ut till varannan vecka med fokus på återfallsprevention och att utveckla strategier för att upprätthålla ett välmående i sin livssituation utan drogen. Den individuella samtalsterapin kan vid behov kompletteras med deltagande i återfallspreventionsgrupp. Samverkan sker med externa aktörer såsom t.ex. företagshälsovård utifrån individuella behov. Läkemedelsstöd kan vara aktuellt utifrån individuella bedömningar och utvärdering sker alltid kontinuerligt genom provtagning. Anhörigstöd ingår av separat anhörigterapeut under hela behandlingstiden. Kontinuerliga avstämningar genomförs med arbetsgivaren och ledarstöd finns tillhanda under hela processen.

 

Motivationsprogram

Vid en bedömning om att ett skadligt bruk föreligger är det att jämföra med en dålig vana som leder till negativa konsekvenser i ens vardag. Målsättningen är då att säkerställa en långsiktigt riskfri konsumtion och undvika att ett beroendetillstånd utvecklas. Motivationsprogrammet fokuserar på motivationsarbete och kunskapshöjning kring riskbruk kombinerat med kontroller för att säkerställa en riskfri konsumtionsnivå. Programmet genomförs i form av enskild samtalsterapi med alkohol- och drogterapeut kombinerat med pedagogiska föreläsningar i grupp. Programmet genomförs vanligtvis under  3-6 månader.

 

Återfallsprevention

Vi erbjuder manualbaserad återfallsprevention i syfte att ge klienten verktyg att undvika återfall i riskbeteenden efter påbörjad beteendeförändring. Återfallsprevention kan ingå som en del i en beroendebehandling, alternativt som ett separat program vid (risk för) återfall efter genomförd behandling. I de fall problembilden efter genomförd utredning är måttlig  kan även en stödinsats inledas med ett återfallspreventionsprogram. Återfallsprevention fokuserar på att identifiera risksituationer, bli uppmärksam på konsekvenser av återfall och  utveckla alternativa beteendestrategier för att undvika återfall. Återfallsprevention genomförs  i grupp eller i ett individuellt program.    

Anhörigprogram

Att leva nära missbruk är en vanlig, men ofta dold, orsak till ohälsa såsom t.ex. stress, sömnproblematik, värkproblematik och nedstämdhet.

Anhörig kan vara den som vuxit upp med, tidigare levt nära eller idag har en relation till en person med missbruk eller beroende. Vi erbjuder stöd till anhöriga genom våra individuellt anpassade anhörigprogram. 

I anhörigprogrammet ger vi den anhörige ökad kunskap om skadligt bruk och beroende och hur det påverkar familjesystemet. Tillsammans med vår terapeut får man utrymme att bearbeta tankar och känslor kopplade till missbruket och får arbeta med att utveckla strategier som skapar förutsättningar att vidmakthålla ett eget välmående som anhörig, oavsett den beroendes val.

CRAFT

Vi erbjuder CRAFT som ett alternativt upplägg för vårt anhörigprogram.

CRAFT (Community Reinforcement and Family Traning) är ett vetenskapligt baserat program för personer som lever nära skadligt bruk eller beroende. CRAFT har sin grund i KBT och MI och rekommenderas av socialstyrelsen. Syftet med CRAFT är att den anhörige ska uppnå förbättrat välmående (känslomässigt, fysiskt, relationsmässigt), förbättra relationen mellan familjemedlemmar, minska/eliminera den närståendes missbruk samt engagera närstående att påbörja behandling.