klocka

Rutiner

Basen i ett framgångsrikt drogförebyggande arbete är tydliga rutiner, som är väl förankrade i organisationen.

Styrdokument (policy och handlingsplan) tydliggör arbetsgivarens regler, ansvarsområden och hantering av olika konkreta situationer. Målet är att förebygga alkohol- och drogrelaterad ohälsa och agera tidigt för att minimera kostnader och negativa konsekvenser för individ och organisation.

Styrdokumenten är ett värdefullt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Som arbetsgivare är du skyldig att upprätta rutiner som tydliggör er hantering av alkohol- och drogrelaterad ohälsa.

Vi kartlägger er organisations behov, tar fram förslag på styrdokument anpassade till er verksamhet, alternativt reviderar era befintliga, och hjälper er med implementeringen i organisationen.

Är ni intresserade av ett mer långsiktigt samarbete kring ert drogförebyggande arbete kan vi erbjuda en helhetslösning i form av serviceavtal.